Let op Cookies worden op deze website gebruikt voor de beste gebruikerservaring. Indien u verder gaat, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies van deze website. Verder

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door producten op de website van The Holland Shop te bestellen, stemt u toe verbonden te zijn aan het naleven van onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen
Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen The Holland Shop en de klant zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de klant en The Holland Shop en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.

Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de website van The Holland Shop. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden wordt toegestuurd op verzoek.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig is/zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

The Holland Shop heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door The Holland Shop en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden. The Holland Shop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.

Alle aanbiedingen van The Holland Shop zijn vrijblijvend. Indien The Holland Shop de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel als mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

3. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper de totale prijs van de goederen alsmede de eventuele verzending- en betalingskosten verbonden aan de bestelling niet betaald heeft, blijven deze eigendom van The Holland Shop.

4. Prijzen en tarieven
Alle prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief kosten van verzending.

Buiten de E.U. is de klant verantwoordelijk voor importheffingen in zijn of haar land. Neem contact op met uw plaatselijke douane of belastingkantoor voor informatie hierover. Binnen de E.U. worden er geen douaneheffingen of belastingen op de bestelde goederen geheven.

The Holland Shop heeft het recht om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de Klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt de Klant via e-mail hiervan op de hoogte gesteld en heeft hij het recht zijn bestelling te annuleren. The Holland Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in zijn prijzen of voorwaarden.

5. Betaling
De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen, inclusief eventuele verzendingskosten, verpakkingskosten en/of kosten voor inning van de betaling, en inclusief BTW. Betaling kan uitgevoerd worden via Paypal of door middel van een overschrijving.

Pas als de betaling ontvangen is worden de goederen geleverd.

6. Levering en leveringstermijnen
Alle producten die via de website van The Holland Shop worden besteld, zullen geleverd worden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. De bestelde goederen worden geleverd door TNT Post.

The Holland Shop rekent de klant kosten aan voor levering van de goederen, tenzij expliciet anders vermeld. De kosten van toepassing op de bestelling van de Klant worden getoond tijdens de bestelprocedure.

Het risico van beschadiging, verlies of diefstal (voor pakketten boven de 2 kg) valt ten laste van The Holland Shop tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant.

De op de website aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

The Holland Shop neemt voldoende voorzorgen opdat de producten die op de website worden aangeboden voorradig zouden zijn. Het is echter mogelijk dat een product niet langer beschikbaar is. In dit geval zal The Holland Shop een vervangend product opsturen. In geen geval kan The Holland Shop aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het niet voorradig zijn van een product.

7. Teruggave, terugneming en terugbetaling
Indien de klant de goederen wil terugsturen dient hij/zij daarover contact op te nemen met The Holland Shop. Deze kunnen uitsluitend en voor eigen rekening teruggestuurd worden indien The Holland Shop hiermee schriftelijk ingestemd heeft.

8. Annulering
Als er van de bestelling wordt afgezien dient de klant dit binnen 2 werkdagen per e-mail te melden bij The Holland Shop. Indien de klant van de aankoop afziet, zijn alle gemaakte kosten en de kosten voor de terugzending voor rekening van de klant. De goederen dienen teruggezonden te worden naar een door The Holland Shop aangegeven adres.

9. Klachten
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen wegens breuk, beschadiging, of verkeerde levering, dient de klant The Holland Shop daarvan op de hoogte te brengen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen.

Indien The Holland Shop geen klacht van de klant ontvangt binnen bovenvermelde termijn, wordt elke levering geacht overeen te stemmen met de bestelling.

10. Persoonlijke gegevens
Door zich toegang te verschaffen tot www.thehollandshop.com/thehollandshop.nl stemt de klant in met de verzameling en het gebruik door The Holland Shop van bepaalde persoonlijke gegevens.


De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van The Holland Shop. Deze gegevens zullen worden aangewend voor de uitvoering van de bestelling van de klant. De klant kan ten allen tijde inzage krijgen in de persoonlijke gegevens van de klant die zijn opgenomen in de bestanden van The Holland Shop.

11. Informatie
The Holland Shop kan niet garanderen dat de informatie op de website juist of betrouwbaar is. The Holland Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die, direct of indirect, voortkomt uit het gebruik van de informatie op de website.

12. Intellectuele rechten
The Holland Shop is eigenaar en/of licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden, applicaties, merken en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van deze website.


U heeft het recht deze site te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden. U dient de schriftelijke goedkeuring van The Holland Shop te verkrijgen alvorens onze website of delen ervan te gebruiken voor toepassingen of doeleinden onbekend aan The Holland Shop. Links naar de website kunnen enkel gelegd worden mits vooraf goedgekeurd door The Holland Shop.

13. Kennisgeving
Alle formele kennisgevingen zullen door de klant via e-mail aan The Holland Shop gericht worden via info@thehollandshop.com of via info@thehollandshop.nl The Holland Shop zal de klant antwoorden op het e-mail- of postadres dat door de klant werd opgegeven tijdens de bestelprocedure.

14. Alcohol en tabak
Voor alcoholhoudende dranken en tabaksproducten geldt een wettelijke minimum leeftijd. Bij het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent.

15. Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is op elke overeenkomst tussen The Holland Shop en haar klanten van toepassing.